Autismkonsult


ABA / TBA  för barn med autism

 

ABA / TBA  är en pedagogisk tillämpning av en teknik d.v.s. beteendeanalys och betyder applied behavior analysis , tillämpad beteendeanalys.

Barn med autism kan lära men lär sig på ett annorlunda sätt och i fler steg än andra barn. Det första barnet måste lära är att - lära sig lära. Lära sig motivation, struktur, härmning på uppmaning = imitation och att kunna tillämpa vidare en kunskap = generalisering. Metoden är densamma för all typ av träning - från att lära barnet att knyta sina skor till att lära barnet talat språk.

Du ger barnet förebilder, modeller men tar också vara på barnets egna initiativ. En kunskap, färdighet, förmåga "formas", byggs upp successivt genom positiv förstärkning s.k. shaping. All inlärning delas in i små, för barnet uppnåbara steg s.k. chaining. Du hjälper barnet att lyckas s.k. prompting. Arbetet dokumenteras och utvärderas kontinuerligt i samverkan med barnets föräldrar och berörd personal.

Expertis inom autism är numera överens om att autism beror på en medfödd eller tidigt förvärvad hjärnfunktionsstörning och ger

Brister i kommunikation, att inte förstå talat språk och att inte kunna tala är något som naturligtvis påverkar de båda övriga punkterna. I metoden ligger just tonvikten på kommunikation, att ge barnet ett språk med stöd av tecken eller bilder men målet är att barnet ska förstå talat språk, förstå att språket har en mening och att själv kunna tala. Från träning i att kunna ha ögonkontakt, härma, förstå uppmaningar och därmed också inse att språket har en mening, till härmning av ljud, ord och begreppsbildning mot ett talat språk.

Alla barn med autism kanske inte utvecklar ett talat språk men många gör det med rätt träning och alla borde få en chans och det under sin förskoletid! Metoden omfattar även andra områden som barnet behöver träna t.ex. vardagsfärdigheter, finmotorik, matchning ( se likhet och skillnad ) och senare matematik, skrivövning och lästräning.

Alla övningar läggs upp utifrån det enskilda barnets behov och förmåga och i samråd med barnets föräldrar. Barnets föräldrar tillämpar vidare i hemmet det som barnet har tränat och hjälper därmed sitt barn att generalisera något inlärt och använda sin kunskap i naturliga sammanhang.

Metoden innebär att man har ett pedagogiskt förhållningssätt till ett barn med autism.

Det betyder att du

 

Tillbaka                                                               Utbildning Handledning Rådgivning


För mer information kontakta gärna mig på : E-mail: gunlouise@comhem.se eller telefon på 070-4773855

© Copyright 2004 Gun-Louise Lyrén